Cultura
digital

Tendències i cultura
digital a Catalunya

Subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva (CLT502)

Objecte de la subvenció

Aquesta línia de subvencions s’adreça a les empreses, a les entitats privades sense ànim de lucre i així com als ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents. No poden optar a aquestes subvencions l’Ajuntament de Barcelona ni els ens públics adscrits o dependents       d’aquest Ajuntament. 

Aquesta línia de subvencions té com objectiu promoure espais i projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que creen una sensació d’immersió que envolta el públic i el fa sentir completament implicat en l’experiència.

Les tecnologies immersives incloses en aquest objecte son:

Realitat virtual (VR) 

Generació d’entorns digitals que permeten la immersió del públic en un entorn virtual de manera aparentment real. Interacció de la persona usuària d’una manera aparentment real.

Realitat augmentada (AR)

Generació d’elements digitals que complementen i milloren l’experiència del món real amb informació o capes digitals afegides a través de dispositius tecnològics: una experiència del món real mitjançant la seva superposició addicional.

Realitat mixta (MR)

Combinació d’elements virtuals i reals que permeten la interacció amb els dos tipus d’elements, tant reals com virtuals, en temps real.

Mapatge 
(Mapping)

Tècnica artística consistent a projectar llum, imatges o un vídeo sobre una superfície tridimensional, com ara la façana d’un edifici o una escultura, per aconseguir efectes en 3D, sovint amb un acompanyament sonor.

Metavers

Experiència immersiva a través d’espais virtuals tridimensionals que incloguin components d’interactivitat, corporeïtat i persistència. 

Espai immersiu

Sala o espai, oberts al públic, per a projecció (visual o sonora) o per a la disposició de pantalles al voltant de l’espectador que comprèn de manera continua tot el seu angle de visió i, per tant, genera la sensació d’immersió completa en un entorn diferent del real. 

Modalitats

A.

Suport per a les despeses de serveis per a la creació i la promoció de projectes culturals que facin servir  tecnologia immersiva.

B.

Suport per a la implantació, millora o actualització d’equipament tecnològic per a sales immersives.

Només es pot presentar una sol·licitud per a cada modalitat dins de la mateixa convocatòria.

Import disponible

Euros

Quantia subvencionable

Per a la modalitat de la lletra a, l’import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 80% del pressupost total del projecte i, la quantia de la subvenció és d’un màxim de 100.000,00 euros.

 

Per a la modalitat de la lletra b  l’import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 50% del pressupost total del projecte i, la quantia de la subvenció és d’un màxim de 50.000,00 euros.

Altres aspectes importants

Les despeses s’han de fer en el període comprès entre l’1 de juliol de l’any anterior a l’any de  concessió de la subvenció i fins el 31 de desembre de l’any de concessió de la subvenció. La dotació d’aquesta convocatòria és de 1.500.000€. 

Les sol·licituds de subvenció s’han de tramitar a la plataforma Tràmits Gencat i entre el 10 de març de 2023 al 27 de març de 2023 fins les 14.00 h (previsió).