Cultura
digital

Tendències i cultura
digital a Catalunya

Subvencions per a la creació, desenvolupament i producció de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva i per a la implantació, millora o actualització d’equipaments tecnològics per a sales immersives

Objecte de la subvenció

Promoure projectes immersius entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que creen una sensació d’immersió que envolta al públic i els fa sentir completament implicat en l’experiència.

Les tecnologies immersives incloses en aquest objecte son:

Realitat virtual (VR) 
Generació d’entorns digitals que permeten la immersió del públic en un entorn virtual de forma aparentment real. Interacció de la persona usuària d’una manera aparentment real.

Realitat augmentada (AR)
Generació d’elements digitals que complementen i milloren l’experiència del món real amb informació o capes digitals afegides a través de dispositius tecnològics una experiència del món real  mitjançant la seva superposició addicional.

Realitat mixta (MR)
Combinació d’elements virtuals i reals que permeten la interacció amb els dos tipus d’elements tant reals com virtuals en temps real.

Mapatge (Mapping)
Tècnica artística consistent a projectar llum, imatges o un vídeo sobre una superfície tridimensional, com ara la façana d’un edifici o una escultura, per aconseguir efectes en 3D, sovint amb un acompanyament sonor.

Espai immersiu
Sala o espai per projecció o per disposició de pantalles al voltant de l’espectador que genera la sensació d’immersió completa en un entorn diferent del real.

Modalitats

A.

Suport per a les  despeses de serveis per a la creació i promoció  de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva. (serveis externs per a la creació)
Tipus de despeses subvencionables: lloguer de material especialitzat, contractació de serveis externs per a la creació del projecte o despeses de promoció del projecte, d’entre altres.

B.

Suport per a les despeses de material i programari per a la producció de projectes culturals que facin servir la tecnologia immersiva. (inversió en material)

Tipus de despeses subvencionables: adquisició de material especialitzat o despeses de compra de llicències de programari especialitzat

C.

Suport per a la implantació, millora o actualització d’equipament tecnològic per a sales immersives. 

Tipus de despeses subvencionables: despeses derivades de les inversions per implantació, millora o actualització d’equipaments tecnològics necessaris per disposar de sales immersives.

Un sol·licitant es pot presentar a més d’una modalitat, excepte els sol·licitants exclusius de la modalitat b. (inversió de material) que també han de presentar-se a la modalitat a. (creació de projectes).

Un sol·licitant pot presentar només un projecte per convocatòria que pot aplicar a les modalitats a. b. i c. 3 si s’escau. Un sol·licitant que es presenta només a la modalitat b. (inversió en material) també ha de presentar-se a la convocatòria a. perquè ha d’estar vinculat directament a la creació d’un projecte de tecnologia immersiva.

Persones beneficiàries

Empreses, Entitats privades sense ànim de lucre i ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents.

Import disponible

Euros

Quantia subvencionable

Per a les modalitats a i b (projectes culturals) se subvencionarà un màxim del 90% del pressupost total del projecte amb un límit màxim de 50.000,00 euros per a cada modalitat.

Per a la modalitat se subvencionarà un màxim del 50% del pressupost total del projecte amb un límit màxim de 50.000,00 euros per a cada modalitat.