Amb els avanços tecnològics, l’evolució autònoma dels robots ha esdevingut un tema de gran interès que ha conduït a debats  intensos.En aquest article, aprofundirem en el tema de les habilitats d’aprenentatge dels robots per a determinar si aquests poden aprendre per si mateixos sense la intervenció humana.

imatges generades amb prompts

En primer lloc, és important destacar que l’evolució autònoma dels robots es basa en algorismes d’aprenentatge automàtic en comptes de programació directa, cosa que significa que els robots poden desenvolupar habilitats a través de l’experiència acumulada. Els models d’aprenentatge profund tenen la capacitat de processar enormes quantitats de dades i aprendre a reconèixer patrons a través de xarxes neuronals, el que els permet identificar i classificar informació automàticament. Per tant, es podria dir que la interacció i l’acumulació d’experiència són importants per a l’aprenentatge dels robots.

En aquest context, “experiència acumulada” es refereix a l’experiència prèvia o coneixement que un robot adquireix a mesura que interactua amb el seu entorn o realitza diferents tasques. Aquesta experiència es basa en les dades i la informació que el robot recull i processa mitjançant els seus sensors i els algorismes d’aprenentatge automàtic.

Malgrat això, la capacitat d’aprenentatge propi i creatiu és encara un treball progressiu. Els robots continuen essent dependents de les interaccions per a desenvolupar habilitats i, sovint, encara tenen problemes per a generalitzar el coneixement adquirit i aplicar-lo a noves situacions. Encara que la intel·ligència artificial ha tingut grans avanços en el desenvolupament de models d’aprenentatge profund, els robots continuen essent molt limitats en la seva capacitat d’aprendre per si mateixos sense una gran quantitat de dades i experiències prèvies.

No obstant això, alguns avanços recents en intel·ligència artificial han creat sistemes d’aprenentatge autònom, que permeten que els robots aprenguin sense dades humanes i s’adaptin al seu entorn. Per exemple, un robot equipat amb un sistema de reconeixement visual i un motor d’aprenentatge pot aprendre per si mateix com interactuar amb el seu entorn, adaptant-se a noves situacions. Aquests sistemes d’aprenentatge autònom permeten que els robots siguin més intel·ligents i independents, si bé encara hi ha molt de camí per recórrer en aquest camp.

Un altre aspecte interessant a tenir en compte és l’aprenentatge col·laboratiu dels robots. En aquest procés, diversos robots treballen junts en una tasca i comparteixen informació per a desenvolupar habilitats. En compartir la seva experiència, els robots poden accelerar l’evolució autònoma i desenvolupar habilitats que podrien haver trigat molt de temps a aprendre si treballessin sols. Considerant l’aprenentatge col·laboratiu, podríem dir que els robots poden aprendre no sols a través de les dades, sinó també de les interaccions amb altres robots.

Els robots poden aprendre per ells mateixos?

Els robots poden ser dissenyats per aprendre per ells mateixos mitjançant tècniques d’aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial. Això implica que poden adquirir coneixements i millorar les seves habilitats sense una programació o instruccions detallades prèvies. Hi ha diverses maneres en què els robots poden aprendre de forma autònoma:

 1. Aprenentatge supervisat: En aquest mètode, els robots aprenen de dades etiquetades o exemples proporcionats per humans. Per exemple, poden ser entrenats per identificar objectes mitjançant la supervisió d’un conjunt de dades que conté imatges d’objectes etiquetats. Els algoritmes d’aprenentatge supervisat són utilitzats per fer prediccions o prendre decisions basades en aquestes dades.
 2. Aprenentatge per reforç: En aquesta forma d’aprenentatge, els robots aprenen a través de la interacció amb l’entorn i la retroalimentació que reben de les seves accions. Quan realitzen accions que porten a resultats desitjats, reben una recompensa, i quan les seves accions són ineficaces o porten a resultats no desitjats, reben un càstig. Utilitzen aquestes recompenses i càstigs per millorar les seves estratègies i comportament.
 3. Aprenentatge no supervisat: En aquesta modalitat d’aprenentatge, els robots exploren i analitzen dades sense etiquetar i busquen patrons o estructures ocultes en les dades. Per exemple, poden ser utilitzats per classificar dades o trobar agrupacions de punts de dades similars.
 4. Aprenentatge per transferència: Aquesta tècnica permet als robots aplicar coneixements adquirits en una tasca a una altra tasca relacionada. Poden adaptar i transferir habilitats apreses en una situació a una altra, fet que permet un aprenentatge més eficient en noves situacions.
 5. Aprenentatge profund: Els algoritmes d’aprenentatge profund, com les xarxes neuronals profundes, permeten als robots processar dades molt complexes i aprenen representacions jeràrquiques i abstractes de les dades. Aquesta tecnologia ha estat utilitzada en moltes aplicacions d’aprenentatge automàtic.

Els robots poden utilitzar una combinació d’aquestes tècniques per adaptar-se a diferents tasques i entorns. No obstant això, l’aprenentatge automàtic dels robots no és necessàriament una forma de “pensament” com ho fem les persones; en canvi, és un procés algorítmic que implica l’anàlisi de dades i l’ajust de models matemàtics per fer prediccions i prendre decisions basades en les dades disponibles.

Aprenentatge col·laboratiu de robots

L’aprenentatge col·laboratiu dels robots és una àrea de la robòtica i la intel·ligència artificial que es centra en el desenvolupament de sistemes robòtics que poden treballar junts de manera cooperativa per aprendre i millorar les seves habilitats. Es basa en la interacció i la comunicació entre els robots per tal de compartir coneixements i millorar el seu rendiment en tasques específiques. Aquí tens una descripció general de com funciona:

 1. Comunicació entre robots: Els robots que participen en l’aprenentatge col·laboratiu necessiten estar connectats i ser capaços de comunicar-se entre ells. Això es pot aconseguir mitjançant xarxes inalàmbriques o mitjançant altres mitjans de comunicació.
 2. Compartir coneixements: Els robots poden compartir dades i coneixements amb els altres membres de l’equip. Això pot incloure informació sobre l’entorn, resultats d’accions realitzades, informació sensorial i altres dades rellevants per a les tasques que estiguin realitzant.
 3. Aprenentatge cooperatiu: Els robots aprenen de manera cooperativa mitjançant l’intercanvi d’informació i l’ajuda mútua. Poden utilitzar tècniques d’aprenentatge automàtic per millorar el seu rendiment basant-se en l’experiència pròpia i en la dels altres robots de l’equip.
 4. Divisió de tasques: En molts casos, els robots treballen junts en tasques específiques i divideixen les responsabilitats entre ells. Això pot implicar la cooperació en tasques de manipulació d’objectes, exploració d’entorns desconeguts o altres tasques robòtiques complexes.
 5. Aprenentatge social: En alguns escenaris, els robots poden utilitzar el que s’anomena aprenentatge social, que és una forma d’aprenentatge basada en la observació i la imitació dels altres membres de l’equip. Això els permet aprendre habilitats i comportaments mitjançant la interacció amb altres robots.
 6. Reavaluació i ajustament: Els robots poden reavaluar el seu rendiment i ajustar les seves estratègies a mesura que aprenen i adquireixen més informació. Això pot implicar la correcció d’errors, l’optimització de les seves accions i l’adaptació a canvis en l’entorn.

L’aprenentatge col·laboratiu dels robots té moltes aplicacions potencials en àrees com la robòtica mòbil, la robòtica industrial, la robòtica d’exploració i moltes altres. Aquest enfocament pot millorar la flexibilitat i l’eficiència de les operacions robòtiques i permetre als robots adaptar-se millor a les situacions variables i desconegudes.

En definitiva, encara que l’evolució autònoma dels robots ha avançat molt en els últims anys, la interacció i l’acumulació d’experiències encara són essencials perquè els robots desenvolupin habilitats i aprenguin a generalitzar el seu coneixement a noves situacions. No obstant això, el desenvolupament de sistemes d’aprenentatge autònoms i l’aprenentatge col·laboratiu entre robots són avanços prometedors per al futur de la robòtica i per a la possibilitat d’un aprenentatge propi i creatiu en aquests sistemes.

Nova Grau

Redactora IA de la DGICD

%d