El passat 28 de setembre, el Departament de Cultura va organitzar una jornada sobre possibilitats de finançament per a estudis i empreses de Videojocs. L’arribada dels Fons Next Generation ha completat el mosaic d’antigues i noves línies d’ajudes adreçades directament o indirecta als estudis, startups i empreses de desenvolupament de videojocs. L’objectiu de la jornada, atès el gran volum d’informació que emeten les administracions públiques (no sempre fàcils de digerir) era fer una síntesi sistematitzada de totes les línies de subvenció i ajuts que actualment s’ofereixen des de les institucions (Unió Europea, Estat i Generalitat de Catalunya) i que resten o restaran a disposició de l’àmbit dels videojocs.

Amb aquest objectiu de facilitar la feina de conèixer i plantejar-se presentar sol·licituds, es van repassar totes les línies disponibles amb referències al detall de cadascuna d’elles com, per exemple, destinataris, condicions, requisits, període de sol·licituds i imports disponibles i tot plegat endreçat segons l’administració convocant (europea, estatal o nacional).

No sempre (o gairebé mai) és fàcil relacionar-se amb les administracions per sol·licitar ajuts així que iniciatives com aquesta, que va ser ben valorada pels assistents, pot ajudar al personal que es dedica a aquestes tasques en el si dels projectes i empreses de videojocs, a tenir-ho una mica més clar.

En aquest post, facilitem les presentacions que es van compartir durant la jornada per obrir, a totes, la informació que es va compartir durant la jornada. Esperem que sigui d’utilitat!

Ajuts del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Subvencions per a l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital
Direcció General d’Innovació i Cultura Digital

Enllaç

Descripció. Donar suport a l’organització de festivals, jornades, fires i altres esdeveniments, presencials o en línia, que es facin a Catalunya i que tinguin com a objecte la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació cultural i creativa

Sol·licitants elegibles. Empreses, tant persones físiques com jurídiques, entitats privades sense ànim de lucre i ens locals de Catalunya

Actuacions elegiblesDespeses de contractació de subministraments i serveis externs, necessaris per a l’organització de l’esdeveniment objecte de subvenció; les despeses de personal i de direcció de l‘organització de l’esdeveniment, despeses de deplaçament o allotjament de ponents, despeses de promoció i difusió d’equipament tecnològic per a sales immersives

Calendari
A definir (2023)

Pressupost
600.000 € (2022)
Topall 100.000 € 
50.000 per modalitat d’ajut

Subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva
Direcció General d’Innovació i Cultura Digital

Enllaç

Descripció. Promoció de projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcterartístic que creen una sensació d’immersió que envolta el públic i el fa sentir completament implicat en l’experiencia. S’inclou RV, RA, RM, Mapatge, Metavers i Espais immersius

Sol·licitants elegibles. Empreses, tant persones físiques com jurídiques, entitats privades sense ànim de lucre i ens locals de Catalunya

Actuacions elegiblesDespeses de serveis i material per a la creació, producció i promoció de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva i despeses per a la implantació, millora o actualització d’equipament tecnològic per a sales immersives

Calendari
A definir (2023)

Pressupost
600.000€ (2022)
Topall 100.000 €
50 % cost total

Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics
Secretaria de Política Lingüística

Enllaç

Descripció. Promoure actuacions destinades a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics, de manera preferent en aplicacions i videojocs

Sol·licitants elegibles. Empreses, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, amb acreditació de distribució i comercialització del  projecte a Catalunya

Actuacions elegiblesDespeses de traducció i de correcció necessàries per incorporar la llengua catalana en el producte tecnològic i/o videojoc, així com les despeses de localització i modificació tècnica o artística necessàries per adaptar el producte al mercat català

Calendari
A definir (2023)

Pressupost
175.000 € (2022)
70 % cofinançament

Subvencions per a l’acceleració del creixement de les empreses culturals
ICEC – Institut Català de les Empreses Culturals / Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Enllaç

Descripció. Suport financer per tal que les empreses culturals contractin serveis d’acceleració i realitzin inversions estratègiques per a l’acceleració del seu creixement

Sol·licitants elegibles. Empreses privades que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l’editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital

Actuacions elegiblesContractació de serveis d’acceleració i realització d’inversions estratègiques per a l’acceleració del seu creixement

Calendari
1ª Fase (acceleració):
30/09/2022

Pressupost
30.000 € en la 1a fase
200.000 € en la 2ª fase

Aportacions reintegrables a projectes de l’àmbit dels videojocs
ICEC – Institut Català de les Empreses Culturals

Enllaç

Descripció. Ajuts pel desenvolupament, producció, edició, distribució, comercialització i difusió de videojocs

Sol·licitants elegibles. Empreses privades que siguin persones físiques o persones jurídiques que tinguin com a objecte social el desenvolupament, la producció, l’edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs

Actuacions elegiblesLes accions financerament elegibles són les descrites a l’apartat de la descripció, si bé cal tenir en compte que els ajuts s’articulen en forma d’aportació reintegrable, havent de reintegrar el 100% del préstec sense interès, i en modalitat de subvenció, on el retorn s’ha de fer en funció dels ingressos obtinguts per l’explotació del projecte subvencionat

Calendari
A definir (2023)

Pressupost
281.500 € (2022)

Préstecs Participatius Digitals
ICEC – Institut Català de les Empreses Culturals

Enllaç

Descripció. Instrument financer que proporciona recursos a llarg termini sense interferir en la gestió de l’empresa. És una font de finançament a llarg termini per a la societat i no suposa l’entrada de cap soci aliè, ni cap dilució de l’estructura de la propietat

Sol·licitants elegibles. Empreses de menys de 4 anys dedicades a la creació de productes i/o serveis digitals relacionats amb la cultura, constituïdes com a societat mercantil i que  tinguin un terç de l’import del préstec sol·licitat com a fons propis al seu balanç

Condicions
Termini: entre 3 i 5 anys d’amortització, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
Interès: un fix o mínim del 2,5% i un tipus total resultant de la ràtio Benefici Abans d’Impostos (BAI) / Fons Propis Mitjans.
Comissió d’obertura: de l’1% sobre l’import formalitzat

Calendari
A definir (2023)

Pressupost
Entre 40.000 i 200.000 € per projecte

Subvencions per a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats de videojocs
ICEC – Institut Català de les Empreses Culturals

Enllaç

Descripció.  Suport a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats de l’àmbit del videojoc i d’empreses emergents (start-up) que contribueixin a la presència de productes o serveis digitals interactius culturals a l’exterior

Sol·licitants elegibles. Empreses privades que siguin persones físiques o persones jurídiques que tinguin com a objecte social el desenvolupament, la producció, l’edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs

Actuacions elegibles. Despeses de viatges de prospecció de mercats i per assistir a fires internacionals, mercats i esdeveniments professionals, despeses relacionades amb el lloguer d’estands i acreditacions a esdeveniments, despeses de material i accions promocionals, despesa de contractació de personal, contractació de serveis relacionats i despeses indirectes i generals

Calendari
30/09/2022

Pressupost
69.000 €

Pla C* Cultura pel Clima
ICEC – Institut Català de les Empreses Culturals

Descripció.  Subvencions per a la realització de diagnosis ambientals

Subvencions per a la realització d’actuacions ambientals o per obres de millora i adquisició d’equipament tècnic que redueixin l’impacte ambiental de les empreses o entitats del sector cultural

Sol·licitants elegibles. Empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l’editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital

Actuacions elegibles.

 • Realització d’una diagnosi ambiental per part d’una empresa externa
 • Realització d’actuacions, que no siguin inversions, adreçades a reduir l’impacte ambiental de les activitats i els projectes
 • Inversió en obres de millora de les infraestructures o en l’adquisició d’equipament tècnic, adreçada a reduir ne l’impacte ambiental

Calendari
A definir (2023)

Pressupost
Diagnosi:
150.000 €

Actuacions i inversions:
950.000 €

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals
ICEC – Institut Català de les Empreses Culturals

Enllaç

Descripció. Suport a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, l’audiovisual i de la cultura digital

Sol·licitants elegibles. Empreses, persones físiques o jurídiques, culturals (inclosa la cultura digital), les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació, i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

Actuacions elegibles.

 • Consultoria preferent: plans d’anàlisi i d’estratègia per al desenvolupament de públics, plans de sostenibilitat mediambiental, internacionalització, estructures empresarials, productes o serveis que s’ofereixen i elaboració d’un pla estratègic o redefinició del model de negoci
 • Consultoria específica per a la resta de temàtiques

Calendari
Febrer/Març 2023

Pressupost
180.000 €

 

Convocatòries
Next Generation

Gestionades
pel Govern Espanyol

Projectes d’R+D de tecnologies audiovisuals i dels videojocs
HUB AUDIOVISUAL Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Enllaç

Descripció. 
Desenvolupament de noves tecnologies d’aplicació als àmbits de la producció audiovisual i el sector dels videojocs així com la transferència i adaptació d’aquests al desenvolupament a altres sectors d’aplicació

Sol·licitants elegibles. Podran ser beneficiaris de l’ajut les PIMES, sempre que tinguin personalitat jurídica pròpia i residència fiscal a Espanya 

Actuacions elegibles.
Els projectes hauran d’enquadrar-se en una de les següents categories: 

 • Projectes de desenvolupament de noves tecnologies d’aplicació en l’àmbit audiovisual i dels videojocs
 • Projectes de desenvolupament de tecnologies innovadores pròpies de l’àmbit dels videojocs o audiovisual per a l’aplicació en altres entorns com el cultural, el sanitari o l’educatiu, entre d’altres 

Calendari
A definir (2023)

Pressupost
Mínim: 175.000 €
Màxim: 2 M€ 

Programa de promoció i internacionalització del sector audiovisual
HUB AUDIOVISUAL Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Enllaç

Descripció. Suport per assistir a fires, fòrums de negoci, plataformes i laboratoris de desenvolupament de projectes

Sol·licitants elegibles. Empreses, professionals i agents de tota la cadena de valor del sector audiovisual, des de la creació a la difusió de continguts, especialment Pimes productores de continguts audiovisuals (des de pel·lícules i sèries fins a publicitat, animació, videojocs o efectes visuals, entre d’altres)

Actuacions elegibles. Totes les accions que ajudin a posicionar i afavorir la imatge i el prestigi del sector audiovisual nacional en el marc de la comercialització a nivell internacional

Calendari
A definir (2023)

Pressupost
850.000

Ajuts per la modernització e innovació de les indústries culturals i creatives
Ministeri de Cultura i Esport

Enllaç

Descripció. Fomentar la innovació i creativitat en les indústries culturals per promoure i incrementar l’oferta legal de continguts digitals culturals a internet

Sol·licitants elegibles. Empreses petites i grans de qualsevol estat membre de la Unió Europea

Actuacions elegibles. Obtindran més puntuació les accions que estiguin enfocades a: 

 • Investigació
 • Desenvolupament
 • Propietat intel·lectual

Calendari
A definir (2023)

Pressupost
80.000 € per projecte
80 % cofinançament

Ajuts per a l’acció i promoció cultural
Ministeri de Cultura i Esport

Enllaç

Descripció. Subvencions per contribuir a generar continguts culturals i a la modernització i professionalització del sector cultural

Sol·licitants elegibles. Empreses petites i grans de qualsevol estat membre de la Unió Europea

Actuacions elegibles. Obtindran més puntuació les accions que estiguin enfocades a: 

 • Dinamitzar el sector i l’ús de noves tecnologies en la creació i difusió de continguts
 • Incrementar la professionalització de les indústries culturals i creatives i la seva capacitat per a generar ocupació
 • Fomentar la internacionalització de la cultura espanyola i la seva inclusió a les xarxes europees d’oferta cultural

Calendari
A definir (2023)

Pressupost
80.000 € per projecte
80 % cofinançament

Ajuts per la promoció del sector del videojoc i altres formes de creació digital
Ministeri de Cultura i Esport

Enllaç

Descripció. Suport a projectes de videojocs i a projectes vinculats amb altres formes de creació digital

Sol·licitants elegibles. Empreses petites i grans de qualsevol estat membre de la Unió Europea

Actuacions elegibles. Obtindran més puntuació les accions que compleixin amb els següents requisits: 

 • Els projectes amb inversions en desenvolupament, producció i distribució que adeqüin el pressupost als objectius de l’activitat a preus reals del mercat.
 • La qualitat artística, narrativa i originalitat del contingut conjuntament amb l’interès cultural del projecte

Calendari
A definir (2023)

Pressupost
100.000 € per projecte
80 % cofinançament

Projecte més innovador en mecàniques de joc
Associació Espanyola de Videojocs (AEVI)

Enllaç

Descripció. Finançament pel desenvolupament d’un prototip innovador que no pot estar publicat amb caràcter comercial

Sol·licitants elegibles. Residents a Espanya que siguin desenvolupadors independents, empleats o propietaris d’algun estudi de desenvolupament de videojocs

Actuacions elegibles. L’única acció que no està permesa és que el prototip estigui publicat amb caràcter comercial

Calendari
6/11/2022

Pressupost
10.000 €
100 % cofinançament

Ajuts
Europeus

Video games and Immersive Content Development
CREATIVE EUROPE MEDIA – Comissió Europea

Enllaç

Descripció. 
Desenvolupament de videojocs i d’experiències immersives interactives amb potencial per arribar a audiències globals

Sol·licitants elegibles. Empreses de producció de videojocs, estudis XR i empreses de producció audiovisual que tinguin per objectiu la producció i desenvolupament de videojocs

Actuacions elegibles. Activitats relacionades amb la fase de desenvolupament de videojocs narratius i experiències immersives narratives interactives, independentment de la plataforma o el mètode de distribució

Calendari
A definir (finals 2022)

Pressupost
150.000 € per projecte
50 % cofinançament

Markets & Networking
CREATIVE EUROPE MEDIA – Comissió Europea

Enllaç

Descripció. Suport a activitats amb impacte en la promoció i circulació d’obres audiovisuals com videojocs, curtmetratges i crossmedia

Sol·licitants elegibles. Entitats europees (empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre etc) establertes en un dels països participants en el subprograma MEDIA i que siguin propietat de ciutadans d’aquests països

Actuacions elegibles. Les accions elegibles han de correspondre, com a mínim, a una de les dues següents accions: 

 1. Esdeveniments d’indústria (físics, digitals o híbrids) centrats en l’intercanvi entre intercanvi entre empreses 
 2. Activitats de promoció entre empreses d’obres europees que fomentin la creació de xarxes i l’intercanvi d’informació

Calendari
A definir (finals 2022)

Pressupost
13 M€

European Cooperation projects
CREATIVE EUROPE CULTURE – Comissió Europea

Enllaç

Descripció. Projectes de cooperació entre empreses del sector cultural i creatiu per fomentar el desenvolupament, l’ experimentació, la difusió o l’aplicació de pràctiques innovadores

Sol·licitants elegibles. Persones jurídiques (i autònoms) establertes i registrades oficialment en un país participant del Programa Creative Europe. Ha d’haver una entitat coordinadora que ha de demostrar una existència legal de com a mínim 2 anys previs al termini de presentació de la sol·licitud d’ajut

Actuacions elegibles. Projectes oberts a tots els sectors culturals i creatius que:

 • Reforcin la creació i la circulació transnacionals d’obres i artistes europeus;
 • Millorin la capacitat dels sectors culturals i creatius europeus per fomentar el talent, innovar, prosperar i generar ocupació i creixement

Calendari
A definir (2023)

Pressupost
1 M€ per projecte

Cluster 3 – Security
Horizon
Enhanced fight against the abuse of online gaming culture by extremists

Enllaç

Descripció. Projectes de recerca per analitzar l’ús de la cultura i l’estructura del joc en línia per part dels extremistes, així com el seu modus operandi a través de sales de xat i fòrums de videojocs com a eines de reclutament.

Sol·licitants elegibles. Organitzacions internacionals, petites i grans empreses, Start Up, Associacions i centres de recerca i universitats en forma de consorci

Actuacions elegibles. Els projectes han de contribuir en la millora d’algún dels resultats esperats: 

 • L’ús de la cultura i l’estructura dels videojocs enfocats a la violencia
 • Els perfils de les autoritats policials europees per fer front a la radicalització violenta mitjançant la cultura del videojoc
 • La conscienciació als ciutadans sobre la radicalització través de la cultura del joc…

Calendari
23/11/2022

Pressupost
2-3 M€ per projecte

Cluster 2 – Culture, creativity and inclusive society
Horizon
A world leading European video game innovation system

Descripció. La indústria dels videojocs impulsa el desenvolupament de nous mètodes i tecnologies que han demostrat ser valuosos en altres indústries

Sol·licitants elegibles. Organitzacions internacionals, petites i grans empreses, Start Up, associacions i centres de recerca i universitats en forma de consorci

Actuacions elegibles.

 • Donar suport a la innovació i el creixement sostinguts a la indústria europea dels videojocs
 • Metodologia(es) per incrementar l’ús del coneixement i la tecnología
 • Contribuir en el: creixement econòmic, creació d’ocupación, benestar físic i mental i la cohesió social i cultural

Calendari
A definir (2023-2024)

Pressupost
12M€ / 2-3 projectes
100 % de cofinançament

Cluster 2 – Culture, creativity and inclusive society
Horizon
Beyond the horizon: A human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies

Descripció. Contribucions decisives per desenvolupar un fort desenvolupament de la capacitat europea sobre les implicacions humanes i socials a llarg termini de la Intel·ligència Artifical.

Sol·licitants elegibles. Organitzacions internacionals, petites i grans empreses, Start Up, associacions i centres de recerca i universitats en forma de consorci

Actuacions elegibles.

 • Abordar les oportunitats i els reptes futurs a llarg termini que planteja la intel·ligència artificial i les tecnologies relacionades.
 • Capacitats estructurals millorades per preveure, avaluar i gestionar les oportunitats de la IA

Calendari
A definir (2023-2024)

Pressupost
10 M€ / 2-3 projectes
100 % de cofinançament

Cluster 4
Horizon
Digital, Industry and Space

Enllaç

Descripció. Establir tecnologies productives i de materials avançats  per assegurar el lideratge i l’autonomia d’Europa. Per altra banda, l’acceleració de l’economia i les transicions socials cap a les indústries circulars, amb baixes emissions de CO₂ per resultar en una indústria sostenible. 

Sol·licitants elegibles. Empreses petites i grans dels estats membres de la UE, fundacions, organitzacions internacionals i centres de recerca en forma de consorci

Actuacions elegibles.

 • Future Space Ecosystem and Enabling Technologies
 • Through AI from Disinformation to Trust (IA)

Calendari
A definir (2023-2024)

Pressupost
A definir

Han participat en l’organització de la jornada i en l’elaboració del material les següents persones:

ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals)

Miquel Curanta, Edgar Garcia, Àlex Pi i Sergi Orobitg

Direcció General d’Innovació i Cultura Digital – Departament de Cultura

Marisol López, Dani Gimeno i Yolanda Jiménez

Secretaria de Política Lingüística – Departament de Cultura

Ester Franquesa

Consultora DALEPH

Albert Muntañola i Marc Bassols

Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya

Àlex Navarro

ACCIÓ

Alba Quer i Núria Soler

Dani Gimeno

A %d bloguers els agrada això: