Els robots són al nostre voltant, interactuem amb ells cada dia, però encara són grans desconeguts. Hem demanat a un especialista en el camp de la robòtica que ens aproximi alguns dels conceptes claus que defineixen aquest món. Voleu entendre millor els robots?

Robot

Un Robot és un aparell de funcionalitat flexible que ajuda als humans a realitzar tasques avorrides, perilloses o complexes. Amb l’ajuda de sensors percep el seu entorn i amb un computador decideix accions que són executades pels seus actuadors. N’hi ha de molts tipus: manipuladors com els que es troben a les fàbriques, mòbils com els cotxes autònoms o de servei com les aspiradores robot.

Interfície Humà-Robot

Una Interfície Humà-Robot és un sistema físic i/o gràfic a través del qual s’estableix una comunicació bidireccional entre persona i màquina. S’hi poden definir les tasques del robot (per exemple, detectar una peça, agafar-la i moure-la a una altra banda), controlar un robot directament amb un joystick o veure l’estat del robot a una pantalla.

Percepció

El sistema de Percepció del robot crea una representació del seu entorn fent servir les senyals dels sensors i algoritmes per convertir-les en una representació lògica per al robot.

Sensor

Un Sensor és un dispositiu que mesura una unitat física i la transforma en una senyal elèctrica analògica o digital. Per exemple, una càmera mesura la llum i la converteix en una imatge, o un termòmetre mesura la temperatura i la converteix en un cert voltatge.

Decisions

El computador del robot pren Decisions per realitzar les tasques assignades. A partir d’algoritmes, per exemple d’intel·ligència artificial, que fan servir la informació del sistema de percepció i interna del robot, planifica les accions que el robot ha d’executar. Per exemple, per a moure un braç robòtic d’un punt a un altre el sistema planifica quines són les posicions que els motors del braç han d’assolir a cada instant.

Autonomia

Autonomia és proveir al robot de l’habilitat de prendre decisions per si sol. Per exemple, un cotxe autònom planifica una ruta per arribar al seu destí i a partir del seu sistema de percepció decidirà quan cal esquivar obstacles o aturar-se en un semàfor.

Accions

El robot realitza Accions al seu entorn. Per a fer-ho executa les decisions preses pel robot controlant els seus actuadors. Una acció pot ser simplement moure’s per l’entorn o més complexes com ara soldar dues peces.

Controladors

Els Controladors dels actuadors fan que aquests siguin precisos i vagin a temps. El controlador proveeix la senyal de control de l’actuador per tal que aquest arribi i sostingui l’objectiu desitjat de manera òptima. Un exemple de controlador el trobem a les nostres llars, el termòstat que controla la caldera per tal que la casa es mantingui a una temperatura de comfort.

Actuador

Un Actuador és un dispositiu que transforma energia típicament elèctrica o pneumàtica en (típicament també) moviment. En un robot el més típic és el motor elèctric.

Martí Morta

Senior Robotics Specialist at Jacobs

%d